Algemene Voorwaarden van VersHondenvlees.NL, gevestigd te Woudenberg.
Versie geldig vanaf 01 juni, 2015.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VersHondenvlees.NL en op iedere tussen
VersHondenvlees.NL en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VersHondenvlees.NL. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk
exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. VersHondenvlees.NL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door VersHondenvlees.NL erkend.
1.4 VersHondenvlees.NL garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in
het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VersHondenvlees.NL bestellingen tenminste binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders
overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is
om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht
de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van VersHondenvlees.NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
VersHondenvlees.NL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% of 21% BTW (van toepassing is hetgeen wettelijk wat verplicht
is).
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
ontvangst schriftelijk melding te maken bij VersHondenvlees.NL. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele, ongeopende verpakking.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VersHondenvlees.NL binnen 14 dagen na goede
ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs
expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de
gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten
aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt
slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een
duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden
van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen. (Een voorbeeld hiervan is diepgevroren vlees).
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VersHondenvlees.NL, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van VersHondenvlees.NL. VersHondenvlees.NL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal
uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 VersHondenvlees.NL respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 VersHondenvlees.NL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om
uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan VersHondenvlees.NL) deze gebreken binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan VersHondenvlees.NL. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking. Ingebruikneming na constatering van gebreke doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door VersHondenvlees.NL gegrond worden bevonden, zal VersHondenvlees.NL de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
VersHondenvlees.NL bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar
keuze van VersHondenvlees.NL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van VersHondenvlees.NL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van
VersHondenvlees.NL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens
gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VersHondenvlees.NL in gebreke is; B) de geleverde
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
met de aanwijzingen van VersHondenvlees.NL en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VersHondenvlees.NL zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VersHondenvlees.NL slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van VersHondenvlees.NL gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 VersHondenvlees.NL kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen
dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen VersHondenvlees.NL en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
VersHondenvlees.NL op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 VersHondenvlees.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van VersHondenvlees.NL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 VersHondenvlees.NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VersHondenvlees.NL alsmede van hulppersonen, ziekte van
personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 VersHondenvlees.NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van
de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VersHondenvlees.NL
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien VersHondenvlees.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde
heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 VersHondenvlees.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan dieren ontstaan door verkeerd aanwenden
van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VersHondenvlees.NL en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement MiddenNederland kennis, tenzij VersHondenvlees.NL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van
de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de
competentie van de kantonrechter